Ansökan om befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall

LÄS MER
Fastighetsägare eller nyttjanderättshavare av fritids-eller permanentboende kan om det finns särskilda skäl befrias från skyldigheten att lämna hushållsavfall till kommunen. Ett sådant särskilt skäl skulle kunna vara att man t.ex. inte vistas på fastigheten. Medgivande om befrielse från att lämna hushållsavfall är tidsbegränsat till maximalt fem (5) år i taget.
 
För att bli befriad från hämtning måste du ta hand om hushållsavfallet på ett betryggande sätt för människors hälsa och miljön.
  • Du ska visa hur allt avfall som uppkommer på din fastighet kan tas om hand
  • Det är förbjudet enligt miljöbalken att lämna sitt avfall på annan fastighet än den där avfallet uppstått.
  • Allt matavfall som uppstår på fastigheten ska komposteras i godkänd och anmäld kompost. Gör anmälan om kompostering av hushållsavfall här: https://etjanster.lessebo.se/kompostering
  • Övrigt hushållsavfall som omfattas av den kommunala renhållningsskyldigheten ska lämnas på SSAM:s återvinningscentraler eller till förbundets mobila insamling. Det gäller till exempel grovavfall och farligt avfall.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan: Så här hämtas dina företagsuppgifter – Bolagsverket

Taxor och avgifter

Du betalar avgift enligt kommunens fastställda taxa.

Läs mer om miljötaxan här: Miljötaxa - Lessebo

Läs miljötaxan i sin helhet: Miljötaxa

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning
  • Information om det du vill göra

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket och bolagsverket. 

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa