Klagomål på skola och barnomsorg

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Rutiner för klagomål mot utbildningen

Skollagen 4 kap. 8 §

”Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Informationen om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt.”

Följande rutiner bör gälla då elev eller vårdnadshavare är missnöjd med utbildningen. Ska ses som en stigande åtgärdstrappa. Klagomål kan ske muntligt eller skriftligt.

Prata med skolan/förskolan först!

  1. Vänd dig till berörd lärare/förskollärare.
  2. Vänd dig till ansvarig rektor/förskolechef.
  3. Gör en anmälan i e-tjänsten "Klagomål på skola och barnomsorg".
  4. Anmälan kan därefter göras till Skolinspektionen och/eller Barn- och elevombudet. Anmälan sker skriftligen via www.skolinspektionen.se eller via vanligt brev.

Detta gör Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Skolinspektionen och Barn- och elevombudet utreder om skolan har följt de bestämmelser som gäller. Barn- och elevombudet arbetar bara med kränkande behandling.

Om Skolinspektionen/ Barn- och elevombudet kommer fram till att skolan inte har följt bestämmelserna får skolan kritik. Då begärs att skolan ändrar sitt arbete så att den följer de lagar och regler som gäller. Skolinspektionen/ Barn- och elevombudet följer upp och ser till att det blivit bättre i skolan för dig eller ditt barn

En inkommen anmälan är en allmän handling, som till exempel massmedia har tillgång till. Det kan som anmälare vara bra att ha tänkt igenom hur man ska bemöta intresset från utomstående.

Klagomål på Elevhälsans medicinska insats

Om du har synpunkter eller klagomål på Elevhälsans medicinska insats (EMI) kan du lämna dessa till elevhälsoenhetens verksamhetschef.

  • Synpunkter och klagomål på Elevhälsans medicinska insats (EMI) ska lämnas till verksamhetschefen för elevhälsoenheten.
  • Dina synpunkter och klagomål kan lämnas muntligt eller skriftligt. Om det görs skriftligt så används denna e-tjänst.
  • Verksamhetschefen bekräftar omgående att ditt klagomål tagits emot och ansvarar sedan för att du får ett svar.
  • Svar tillhandahålls skyndsamt med en förklaring till vad som hänt och besked om förslag på åtgärd.
  • Synpunkter och klagomål registreras och blir en allmän handling som omfattas av offentlighetsprincipen. Om någon begär ut en allmän handling är vi som myndighet skyldig att efter sekretessprövning skyndsamt tillhandahålla den.
  • Synpunkter och klagomål sammanställs årligen och inkluderas i elevhälsoenhetens patientsäkerhetsberättelse.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa