Anmälan om dagvattenanläggning

LÄS MER

Anmälan enligt 9 kap. 2 § (1998:808) miljöbalken samt 13 och 14 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Anmälan ska vara bygg- och miljöenheten tillhanda senast sex veckor innan anläggning börjar byggas. 

Vilka dagvattenanläggningar ska anmälas?
Dagvatten betraktas i vissa fall som avloppsvatten enligt miljöbalken, vilket bland annat innebär anmälningsplikt vid nyanläggning eller ändring av en dagvattenanläggning. Detta kan till exempel vara anläggningar för omhändertagande av dagvatten, avskiljning av föroreningar eller utjämning av flöde. Dessutom ska anläggningar för omhändertagande av det dagvatten som enligt Lessebo kommuns dagvattenhandbok kräver rening anmälas. För mer info kontakta bygg- och miljöenheten. 

Taxor och avgifter

Du betalar avgift enligt kommunens fastställda taxa.

Läs mer om miljötaxan här: Miljötaxa - Lessebo

Läs miljötaxan i sin helhet: Miljötaxa

 

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan: Så här hämtas dina företagsuppgifter – Bolagsverket

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Egenkontrollprogram
  • Situationsplan
  • Teknisk beskrivning

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. Bolagsverket, SCB och Skatteverket. 

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa