Anmälan om avhjälpande av föroreningsskada

LÄS MER

Anmälan enligt 10 kap miljöbalken samt 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Med föroreningsskada avses i Miljöbalken 10 kap. en miljöskada som genom förorening av ett mark-eller vattenområde, grundvatten, en byggnad eller en anläggning kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Med avhjälpande avses utredning, efterbehandling och andra åtgärder för att avhjälpa föroreningsskada. 

Om åtgärden kan medföra ökad risk för spridning eller exponering av föroreningarna och denna risk inte bedöms som ringa krävs en anmälan innan avhjälpandeåtgärder påbörjas. Se e-tjänst eller blankett för anmälan om efterbehandling av förorenat område enligt 28 §. Om tillsynsmyndigheten bedömer att efterbehandlingsåtgärderna kan leda till betydande skada eller olägenhet, kan myndigheten förelägga verksamhetsutövaren att söka tillstånd för saneringsverksamheten hos länsstyrelsen. 

Viktig information vid efterbehandling av förorenade områden finner man i Naturvårdsverkets rapporter 5976, 5977, 5978.

Kontakta våra handläggare på myndighet- och planeringsenheten för mer information via kontaktuppgifterna nedan. 

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan: Så här hämtas dina företagsuppgifter – Bolagsverket

Taxor och avgifter

Du betalar avgift enligt kommunens fastställda taxa.

Läs mer om miljötaxan här: Miljötaxa - Lessebo

Läs miljötaxan i sin helhet: Miljötaxa

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning
  • Situationsplan

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket och bolagsverket. 

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa