Anmälan om verksamhet med hygienisk behandling

LÄS MER

Verksamhet enligt 38 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Solarier enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5 och 2018:25) om solarier och artificiella solningsanläggningar.

Vissa verksamheter klassas som hälsoskyddsverksamheter och inspekteras regelbundet av miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Det kan till exempel vara

  • Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta och annan smitta, till exempel tatuerare, fotvårdare, akupunktörer
  • Solarier

Dessa verksamheter är anmälningspliktiga och ska betala en årlig tillsynsavgift.

Andra hälsoskyddsverksamheter som miljö och hälsa har tillsyn över är till exempel frisörer, massörer, träningsanläggningar, hotell och vandrarhem. Dessa verksamheter är inte anmälningspliktiga, men besöks med jämna mellanrum för att säkerställa att eventuella risker beaktas och lämpliga rutiner finns.

En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.

Egenkontroll

Egenkontroll innebär att man som verksamhetsutövare ska planera och kontrollera verksamheten för att motverka, förebygga och i förekommande fall undanröja olägenhet för människors hälsa eller miljön. För anmälningspliktiga verksamheter gäller förutom Miljöbalken även kraven på egenkontroll som ställs i förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll. I egenkontrollen bör det bland annat finnas dokumenterade rutiner för att upprätthålla hygienen i samband med behandlingar, vid misstanke om smitta, för underhåll av lokaler och inredning, för städning, rengöring och skötsel av lokaler och utrustning, för hantering av kemiska ämnen samt rutiner för kommunikation med kunderna m.m. Egenkontrollen ska anpassas till verksamhetens risker och behov och kan se olika ut för olika verksamheter.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan: Så här hämtas dina företagsuppgifter – Bolagsverket

Taxor och avgifter

Du betalar avgift enligt kommunens fastställda taxa.

Läs mer om miljötaxan här: Miljötaxa - Lessebo

Läs miljötaxan i sin helhet: Miljötaxa

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning
  • Information om din verksamhet

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket och bolagsverket. 

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa