Klagomål om hälsoskydds- eller miljöproblem

LÄS MER

I den här e-tjänsten kan du anmäla en olägenhet eller ett klagomål enligt miljöbalken. För att vi ska kunna handlägga ditt ärende måste den störning/olägenhet som du upplever utgöra en risk för hälsan eller miljön. I miljöbalken definieras olägenhet som en ”störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan vara skadlig för hälsan och som inte är ringa eller helt tillfällig”.

Typ av klagomål som hanteras enligt miljöbalken
En anmälan om klagomål enligt miljöbalken kan handla om störningar i inomhusmiljön t.ex. buller/ljudstörning, lukt, mögel, låg temperatur, bristfällig ventilation etc. Det kan också handla om miljörelaterade störningar utomhus som t.ex. nedskräpning, läckage av miljöfarliga ämnen, eldning av sopor etc.

Att tänka på innan du anmäler olägenhet
Vi uppmanar dig att i första hand kontakta den som orsakar störningen som då har möjlighet att förbättra situationen. Osämja mellan grannar är inte god för klagomål enligt miljöbalken. De handlingar som kommer in till oss eller som uppstår i ärendet är offentliga och kan begäras ut av allmänheten. Observera att du i denna e-tjänst inte kan anmäla klagomål som handlar om tillfälliga störningar eller störningar som inte pågår i nuläget. För klagomål som rör djur som far illa kontaktar du länsstyrelsens djurskyddsenhet. 

Fyll i efterfrågade uppgifterna så noga du kan när du lämnar ditt klagomål så underlättar det för oss när vi ska utreda ditt ärende. Om anmälan saknar viktiga uppgifter kommer den att skickas tillbaka för komplettering innan handläggning kan påbörjas. Du kan välja att vara anonym men då kan du inte få någon återkoppling i ärendet. 

Vad händer sen?
När ditt klagomål kommit in startas ett ärende och handläggning påbörjas. Myndighetsnämnden kommer att kontakta den som klagomålet är riktat till för att informera om det inkomna klagomålet och för att ge möjlighet att bemöta klagomålet. Den som orsakar olägenheten bör själv välja lämplig åtgärd. 

Myndighetsnämnden kan besluta om att orsaken till besvären ska utredas och åtgärdas av den som orsakar/ansvarar för förhållandena. Myndighetsnämnden kan även besluta att ärendet lämnas utan åtgärd om störningen bedöms som ringa eller om kostnaden för eventuella åtgärder är orimliga i förhållande till nyttan. Ibland behöver vi åka ut på inspektion för att kontrollera förhållandena. När åtgärder är vidtagna gör myndighetsnämnden en bedömning, om olägenheten har upphört eller begränsats till godtagbar nivå kan ärendet avslutas. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Vad klagomålet gäller

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Vill du göra din anmälan anonymt behöver du inte logga in. 

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa