Anmälan om installation/avinstallation av cistern

LÄS MER

För att undvika att det uppstår skador på cisterner som kan orsaka skada på miljön finns föreskrifter både från Naturvårdsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som ska följas. Myndighetsnämnden bedriver tillsyn av de cisterner som behandlas i Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor. Detta innebär att myndighetsnämnden har tillsyn över följande cisterner:

  • Cistern som rymmer mer än 1 m3 i mark för förvaring av dieselbrännolja eller eldningsolja (flampunkt > 55 °C ).
  • Cistern som rymmer 1-10 m3 ovan mark för förvaring av dieselbrännolja, eldningsolja eller spillolja.
  • Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde.

Läs mer på naturvårdsverkets hemsida: Lagring av brandfarliga vätskor och spilloljor – cisterner - Naturvårdsverket (naturvardsverket.se)

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan: Så här hämtas dina företagsuppgifter – Bolagsverket

Taxor och avgifter

Du betalar avgift enligt kommunens fastställda taxa.

Läs mer om miljötaxan här: Miljötaxa - Lessebo

Läs miljötaxan i sin helhet: Miljötaxa

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning
  • Bilagor

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket och bolagsverket. 

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa